ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΜΑΣΤΟΥ


ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ (FNA) ΜΑΣΤΟΥ – ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Τι είναι η κυτταρολογική εξέταση μαστού με παρακέντηση (FNA);

Η κυτταρολογική εξέταση μαστού με παρακέντηση (FNA), αποτελεί επεμβατική πράξη παρακέντησης κύστεως ή και συμπαγούς μορφώματος μαστού με την χρήση λεπτής βελόνας.

Η συγκεκριμένη εξέταση, πραγματοποιείται καθοδηγούμενη υπό υπερήχους και είναι ανώδυνη για τις ασθενείς. Η πράξη γίνεται από εξειδικευμένο ιατρό ακτινολόγο – ακτινοδιαγνώστη μαστού  με τοπική αναισθησία.

Τα κύτταρα που λαμβάνονται με την παρακέντηση , επιστρώνονται σε ειδικά πλακίδια και παραδίδονται σε ιατρό κυτταρολόγο, ο οποίος με την σειρά του εκτιμά αν στην εν λόγω βλάβη υπάρχει καλοήθεια ή κακοήθεια. Το αποτέλεσμα της κυτταρολογικής εκτίμησης είναι στη διάθεση σας σε 2 – 3 εργάσιμες ημέρες.

Πώς γίνεται η κυτταρολογική εξέταση FNA;

Η κυτταρολογική εξέταση με παρακέντηση (FNA), αποτελεί ανώδυνη επεμβατική πράξη που προκαλεί μία μικρή ενόχληση, ανάλογη με εκείνη που προκαλούν οι εξετάσεις αίματος.

Η τεχνική γίνεται με τοπική αναισθησία, υπό συνθήκες αντισηψίας και δεν έχει ουσιαστικά επιπλοκές καθώς η πιθανότητα μικρού αιματώματος στο δέρμα είναι μικρότερη του 2% κι αν συμβεί εξαλείφεται ανώδυνα σε 2-3 ημέρες.

Ο εξειδικευμένος ιατρός που πραγματοποιεί την παρακέντηση, χρησιμοποιεί ειδική βελόνα και με την βοήθεια των υπερήχων, λαμβάνει 4 έως 6  δείγματα κυττάρων από το μόρφωμα του μαστού.

Στην συνέχεια τα δείγματα επιστρώνονται σε ειδικά πλακίδια και τα κύτταρα αναλύονται στο μικροσκόπιο από τον ιατρό κυτταρολόγο, που καταλήγει, με βάση τα χαρακτηριστικά τους, εάν το μόρφωμα του μαστού έχει καλοήθεις ή κακοήθεις χαρακτήρες.

Το μειονέκτημα της συγκεκριμένης εξέτασης, είναι ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα για ψευδή ευρήματα, αν ο ιατρός δεν έχει λάβει επαρκή κύτταρα από το μόρφωμα του μαστού ή αν  έχει πάρει από σημεία που μπορεί να μην περιέχουν κακοήθεια. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του μειονεκτήματος ο εξειδικευμένος ιατρός του Κέντρου Μαστού του  Ὑγίεια, εφαρμόζει κατάλληλη τεχνική και πολλαπλότητα δειγμάτων, που σας παρέχουν μια ασφαλή και αξιόπιστη εξέταση και δεν πρέπει να έχετε δεύτερες σκέψεις για την εξέταση.

ΒΙΟΨΙΑ ΜΑΣΤΟΥ (Core Biopsy) – ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Τι είναι η βιοψία μαστού με κόπτουσα βελόνα (Core Biopsy);

Η βιοψία μαστού με κόπτουσα βελόνα, αποτελεί επεμβατική πράξη ιστολογικής ταυτοποίησης συμπαγούς μορφώματος του  μαστού με λεπτή κόπτουσα βελόνα. Η μέθοδος αυτή, έχει αντικαταστήσει την κυτταρολογική εξέταση με παρακέντηση FNA, ως πιο ακριβής και αξιόπιστη, ενώ θεωρείται ιδιαίτερα ασφαλής. Στην ουσία πραγματοποιείται λήψη ιστού (βιοψία ιστοτεμαχιδίων) από τον πυρήνα του μορφώματος. Τα ιστοτεμαχίδια παραδίδονται στον ιατρό  παθολογοανατόμο, που στη συνέχεια προσδιορίζει με ακρίβεια την ταυτότητα του ιστού, καλοήθη ή κακοήθη.

Από τα ευρήματα των ιστολογικών εξετάσεων, ο χειρουργός μαστού  παίρνει πολλές πληροφορίες για τον τύπο ενός όγκου, αν δηλαδή πρόκειται για καλοήθεια ή κακοήθεια, για τους ορμονικούς υποδοχείς του,  αλλά και συνολικά για την μέθοδο θεραπείας που θα πρέπει να ακολουθήσει η ασθενής.

Το αποτέλεσμα της παθολογοανατομικής εκτίμησης είναι στη διάθεση σας σε 5 – 7 εργάσιμες ημέρες.

Πώς γίνεται η ιστολογική εξέταση Core Biopsy;

Η ιστολογική εξέταση, Core Biopsy, γίνεται καθοδηγούμενη υπό υπερήχους. Η πράξη πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ιατρό  με τοπική αναισθησία. Λαμβάνονται μέτρα χειρουργικής αντισηψίας και αποστείρωσης του χώρου, των μηχανημάτων, του προσωπικού και χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα αποστειρωμένα υλικά.

Η τεχνική δεν έχει ουσιαστικά επιπλοκές καθώς η πιθανότητα μικρού αιματώματος ή φλεγμονής στο δέρμα είναι μικρότερη του 2% κι αν συμβεί εξαλείφεται ανώδυνα σε 4-5 ημέρες.

Κατά την ιστολογική εξέταση Core Biopsy, λαμβάνονται με λεπτή κόπτουσα βελόνα, 4 έως 6 ιστοτεμαχίδια χιλιοστών από το μόρφωμα του μαστού  , κατευθυνόμενα υπό υπερήχους, χωρίς σημαντικό τραυματισμό των γύρω ιστών του μαστού και χωρίς αποδεδειγμένο κίνδυνο διασποράς σε περίπτωση κακοήθειας.

Τα ιστοτεμαχίδια τοποθετούνται σε ειδικό box φορμόλης και παραδίδονται στον ιατρό  παθολογοανατόμο, που στη συνέχεια ταυτοποιεί με ακρίβεια την ταυτότητα του ιστού, καλοήθη ή κακοήθη και τα πιθανά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ (HOOK).

Τι είναι η τοποθέτηση προεγχειρητικού συρμάτινου οδηγού (Ηοοκ);

Η τοποθέτηση προεγχειρητικού συρμάτινου οδηγού (Hook) αποτελεί πράξη σήμανσης μιας βλάβης στο μαστό, μορφώματος ή ομάδας  αποτιτανώσεων και γίνεται 1-2 ημέρες πριν την χειρουργική επέμβαση.

Εφαρμόζεται σε μικρού μεγέθους βλάβες, που δεν ψηλαφόνται κλινικά ή δεν εντοπίζονται εύκολα απεικονιστικά κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης και βοηθά τον χειρουργό να σχεδιάσει κατάλληλα το χειρουργικό πεδίο και την έκταση της εκτομής.

Πως γίνεται η τοποθέτηση προεγχειρητικού συρμάτινου οδηγού (Ηοοκ);

Η τοποθέτηση προεγχειρητικού συρμάτινου οδηγού (Hook) αποτελεί πράξη σήμανσης μιας βλάβης στο μαστό, μορφώματος ή ομάδας  αποτιτανώσεων και γίνεται 1-2 ημέρες πριν την χειρουργική επέμβαση.

Εφαρμόζεται σε μικρού μεγέθους βλάβες, που δεν ψηλαφόνται κλινικά ή δεν εντοπίζονται εύκολα απεικονιστικά κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης και βοηθά τον χειρουργό να σχεδιάσει κατάλληλα το χειρουργικό πεδίο και την έκταση της εκτομής.Στείλτε μας email Καλέστε μας