Μικροβιολογικό ΤμήμαΣτόχος του τμήματος είναι να καλύψει με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές όλες τις μικροβίων να αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του θεράποντος ιατρού και βάση του αντιβιογράμματος να χορηγεί την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή για την επίλυση του προβλήματος του ασθενούς.

Η ταυτοποίηση των μικροβίων και ο έλεγχος ευαισθησίας των αντιβιοτικών γίνεται με το σύστημα του Vitek 2 (Biomerieux). αποτελεί σύστημα ταυτοποίησης μικροργανισμών και ελέγχου της ευαισθησίας τους στα αντιβιοτικά με βάση την μέθοδο MIC (MINIMUM INHIBITORY CONCENTRATION) που είναι η μέθοδος που προσδιορίζει την ελάχιστη ανασταλτική πυκνότητα του αντιβιοτικού για την μικροβιακή ανάπτυξη Το Vitek 2 διαθέτει ένα Αναπτυγμένο Σύστημα Εξειδίκευσης (AES) και ανιχνεύει φαινοτύπους για τους περισσότερους μικροοργανισμούς, αερόβιους, αναερόβιους και μύκητες.

Επιπλέον, επιτρέπει τον προσδιορισμό του καταλληλότερου για τον ασθενή αντιβιοτικού καθώς και τον καθορισμό της δοσολογίας με βάση την Ελάχιστη Ανασταλτική Συγκέντρωση (MIC). Το μηχάνημα δίνει τη δυνατότητα για γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα με το λιγότερο χρόνο επεξεργασίας.

 • Λήψεις κολπικών, ουρηθρικών, προστατικών εκκριμάτων
 • Μελέτη μικροβιακών λοιμώξεων: μικροσκοπική εξέταση και καλλιέργεια βιολογικών δειγμάτων (ούρων, κολπικού/τραχηλικού/ουρηθρικού εκκρίματος, σπέρματος, πτυέλων, κοπράνων, κλπ)
 • Καλλιέργειες μυκοπλασμάτων με ποσοτικοποίηση και δυνατότητα αντιβιογράμματος (μέθοδος αναφοράς Biomerieux)
 • Έλεγχος για χλαμύδια (άμεσος ανοσοφθορισμός, μοριακός έλεγχος)
 • Μελέτη μυκητιάσεων (ονυχομυκητιάσεων, δερματοφυτιών)
 • Έλεγχος ευαισθησίας μικροβίων/ μυκήτων στα αντιβιοτικά με MIC – Ελάχιστη Ανασταλτική Συγκέντρωση (Σύστημα VITEK 2, Biomerieux).
 • Έλεγχος παρασίτων
 • Σπερμοδιάγραμμα

Η μικροβιολογία επιβεβαιώνει τις λοιμώξεις μέσω της μικροβιολογικής εξέτασης ή καλλιεργειών  των βιολογικών υγρών από την εστία της λοίμωξης, όπως (ούρα, κόπρανα, πτύελα, σπέρμα, πλευριτικό υγρό, ασκητικό περικαρδιακό υγρό, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, υγρά παροχετεύσεων, πύον, μύκητες μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα, χλαμύδια.

Στο Μικροβιολογικό εργαστήριο εκτελούνται τόσο άμεσες μικροβιολογικές εξετάσεις όσο και καλλιέργειες βιολογικών υγρών, που μπορούν να λειτουργήσουν είτε προληπτικά για την αποφυγή κάποιας λοίμωξης είτε ως μέσο παρακολούθησης κάποιας επιδημίας καθώς η έγκαιρη ανίχνευση σε συνδυασμό με την ταυτοποίηση των μικροβιών που μπορούν να προκαλέσουν μία λοίμωξη και η επιλογή της ενδεδειγμένης θεραπευτικής αγωγής αποτελούν βασική προυπόθεση για την επιτυχή θεραπεία της λοίμωξης.

Επίσης στο μικροβιολογικό εργαστήριο γίνονται εξετάσεις ούρων που αφορούν τόσο στην γενική ούρων όσο και στην εξέταση ούρων με μικροσκόπηση αντίθεσης φάσης (phase contrast) για τον προσδιορισμό της προέλευσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων (κύστεως ουρητήρων, νεφρικού σπειράματος κ.α.) σε περιπτώσεις αιματουρίας καθώς η σπειραματική αιματουρία απαιτεί ανοσολογικό έλεγχο και βιοψία νεφρού ενώ η μη σπειραματική αιματουρία απαιτεί απεικονιστικό έλεγχο του ουροποιητικού και κυστεοσκόπηση,ανάλυση σπέρματος (σπερμοδιάγραμμα), ορολογικές και μικροσκοπικές εξετάσεις κοπράνων.

ΜΕΘΟΔΟΙ

Καλλιέργειες

Οι καλλιέργειες των βιολογικών υγρών εκτελούνται στο μικροβιολογικό τμήμα σε ειδικά τρυβλία και αφορούν σε ρινικό έκκριμα, φαρυγγικό επίχρισμα, πτύελα,  πύο, τραύμα, δερματική βλάβη,κολπικό υγρό, σπέρμα, ουρηθρικό έκκριμα, προστατικό υγρό,ούρα, κόπρανα.Οι καλλιέργειες αυτές οδηγούν στην ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών (κοινά μικρόβια και μύκητες) που αναπτύσσονται είτε σε αερόβιες , είτε σε αναερόβιες συνθήκες, είτε σε συνθήκες CO2. Επίσης γίνονται εξειδικευμένες καλλιέργειες για μυκόπλασμα , ουρεάπλασμα, Cambylobacter και Yersinia enterocolitica.

TEST ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

Ύψιστης σπουδαιότητας αποτελεί η ακριβής ανίχνευση της αντοχής που παρουσιάζουν τα μικρόβια στα αντιβιοτικά. Λόγω της γρήγορης εξάπλωσης της αντοχής αυτής η θεραπεία των λοιμώξεων καθίσταται δύσκολη και ασθενείς με λοιμώξεις από βακτήρια πολυανθεκτικά στα αντιβιοτικά απαντούνται όχι μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον αλλά και στην κοινότητα.

Στο μικροβιολογικό τμήμα παράλληλα με την μέθοδο της χρήσης των θρεπτικών υλικών που αποτελεί σύστημα ταυτοποίησης μικροργανισμών και ελέγχου της ευαισθησίας τους στα αντιβιοτικά με βάση την μέθοδο MIC (MINIMUM INHIBITORY CONCENTRATION) που είναι η μέθοδος που προσδιορίζει την ελάχιστη ανασταλτική πυκνότητα του αντιβιοτικού για την μικροβιακή ανάπτυξη.

Με την χρήση ειδικών PANNEL ανά είδος μικροβίου και βιολογικού υλικού και την αυτοματοποιημένη προσθήκη αντιδραστηρίων  όπου και όταν αυτά απαιτούνται γίνεται η ταυτοποίηση του μικροβίου που έχει προκαλέσει την λοίμωξη.

Εξέταση ούρων

Η γενική ούρων γίνεται από ένα σύστημα που αποτελείται από 3 πλήρως αυτοματοποιημένους αναλυτή URISYS 2400  ο οποίος βασίζεται στην τεχνολογία της  κυτταρομετρίας ροής.

Ο αναλυτής URISYS 2400 χρησιμοποιούν πλήρως αυτοματοποιημένη ανακλασυμμετρία για την  vitro ημι-ποσοτική μέτρηση των ταινιών ελέγχου των ούρων (urine test strips.)

Οι URISYS 2400  έχουν την δυνατότητα της ανάγνωσης bar code και την ικανότητα να παρέχουν στο εργαστήριο πληροφορίες για 11 διαφορετικές παραμέτρους που είναι τα λευκά αιμοσφαίρια/πυοσφαίρια (WBC-white blood cells), τα ερυθρά αιμοσφαίρια  (RBC-Red blood cells) ,το pH, τα νιτρώδη,    το λέυκωμα , το σάκχαρο, η κετόνη, το ουροχολινογόνο, η χολερυθρίνη, το ειδικό βάρος, το χρώμα και η χροιά.

Η εξέταση  με μικροσκόπηση αντίθεσης φάσης (phase contrast) γίνεται με το μικροσκόπιο OLYMPUS —— με δυνατότητα διάκρισης δύσμορφων ερυθροκυττάρων.

Ανάλυση σπέρματος

Το σπερμοδιάγραμμα γίνεται με τον πλέον σύγχρονο αυτόματο αναλυτή σπέρματος (CRISMAS ) με πρόγραμμα ανάλυσης εικόνας, όπου επιτυγχάνεται αντικειμενική εκτίμηση του αριθμού, της ταχύτητας κίνησης καθώς και της προωθητικής ικανότητας (VSL) των σπερματοζωαρίων. Επίσης η αντικειμενική εκτίμηση της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων βασίζεται στα κριτήρια  κατά KRUGER που σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αναγνωρίζονται ως τα πλέον αυστηρά και αξιόπιστα.

Ο έλεγχος του σπέρματος συμπληρώνεται με προσδιορισμό της ακροσίνης και όλων των άλλων βιοχημικών δεικτών.

Εξετάσεις κοπράνων

Ανοσοχρωματογραφία

Στο εργαστήριο εφαρμόζεται η μέθοδος της ανοσοχρωματογραφίας για την ανίχνευση τοξινών Α & Β του Clostiridium difficile στα κόπρανα, που διενεργείται επί υποψίας ψευδομεμβρανώδους κολίτιδας, ανίχνευση στελεχών E.coli 0157 (VTEC) σε περιπτώσεις μικροσκοπικής ή μακροσκοπικής ύπαρξης αίματος στα κόπρανα ή σε ασθενείς με αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο. Ανίχνευση στα κόπρανα του αντιγόνου του Ηelicobacter pylori, όπου η λοίμωξη με το βακτήριο αυτό αποτελεί παράγοντα κινδύνου για γαστρικό καρκίνωμα. Επίσης ανίχνευση αντιγόνων ειδικών για αδενοϊούς, ροταϊούς (σε παιδιά) και νοροϊούς σε περιπτώσεις κλινικών ενδείξεων γαστρεντερίτιδας ιογενούς αιτιολογίας.

Παρασιτολογικές εξετάσεις κοπράνων

Η παρουσία παρασίτων στα κόπρανα που προκαλούν κοιλιακό άλγος, τυμπανισμό και διάρροια διαπιστώνεται με μικροσκόπηση παρασκευάσματος κοπράνων με χρήση φυσιολογικού ορού ή διαλύματος Lugol. Στις περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο το παρασκεύασμα γίνεται μετά από εμπλουτισμό των κοπράνων (formal –ether sendimentation) ή μετά από ειδικές χρώσεις (σιδηρούχος αιματοξυλίνη,τρίχρωμη χρώση,τροποποιημένη οξεάντοχη Kinyoun).

Η διάγνωση παρασιτικών λοιμώξεων από Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum και  γίνεται με την μέθοδο της ανασοχρωματογραφίας με την ανίχνευση των αντιγόνων των παρασιτων αυτών.

Ηλεκτροφορήσεις

Ηλεκτροφορήσεις λευκωμάτων ορού και ούρων, ηλεκτροφορήσεις αιμοσφαιρίνης, ανοσοκαθηλώσεις ορού και ούρων ανοσοηλεκτροφορήσεις, ηλεκτροφορήσεις ισοενζύμων ALP, LDH, CPK, λιποπρωτεινών, ανίχνευση αιμοσφαιρινοπαθειών και προγεννητικός έλεγχος

Νεοπλασματικοί Δείκτες

Βοηθούν τον ιατρό να εκτιμήσει την πορεία της νόσου και να χαράξει το θεραπευτικό πλάνο φροντίδας.  Γίνεται μέτρηση των εξετάσεων που αφορούν τις νεοπλασίες όπως Ca50,NSE, SCC, MCA, TG, B2-Mικροσφαιρίνη, CYFRA 21, Ca72-4, TPA, PSA, FREE PSA, AFP, Ca 125, Ca 15-3, Ca 19,9

Τα αποτελέσματα πραγματοποιηούνται εντός ώρας σε επίγουσες περιπτώσεις.
 • Μικροβιολογικό – Καλλιέργειες
 • Αιματολογικό- Έλεγχος πηκτικότητας
 • Βιοχημικό
 • Ορμονολογικό
 • Ανοσολογικό
 • Αλλεργιολογικο
 • Νεοπλασματικοί δείκτες
 • Επίπεδα Φαρμάκων
 • Ανίχνευση Tοξικών Oυσιών
 • Προγεννητικός Έλεγχος
 • Μοριακή Βιολογία (PCR)

Μικροβιολογικό Τμήμα

Επιστημονικά υπεύθυνος του Βιοπαθολογικού εργαστηρίου είναι η κυρία Πετάνη Αικατερίνη MD, Msc, ιατρός

Στόχος μας είναι το αξιόπιστο αποτέλεσμα, που αποτελεί τον κλειδόλιθο για την ορθή διάγνωση-αξιολόγηση από τον κλινικό ιατρό.

Το πετύχουμε αυτό εφαρμόζοντας αυστηρό πρωτόκολλο, που περιλαμβάνει:

 1. Τη λήψη αναλυτικού ιατρικού/οικογενειακού ιστορικού, στο οποίο δίνουμε έμφαση στις ιδιαιτερότητες κάθε εξεταζόμενου. Δεν εξετάζουμε αριθμούς, αλλά ανθρώπους. Κάθε αποτέλεσμα ελέγχεται και αξιολογείται διαφορετικά σε κάθε εξεταζόμενο.
 2. Η αιμοληψία γίνεται από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό για την ελάχιστη ενόχληση.
 3. Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται με αναλυτές και αντιδραστήρια των πλέον αναγνωρισμένων εταιρειών (SIEMENS – ROCHE -BIOMEREUX ) και από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.
 4. Ο έλεγχος των αποτελεσμάτων γίνεται πάντοτε από την ιατρό, η οποία και επιβλέπει την επιστημονική ομάδα του εργαστηρίου.
 5. Για τις περισσότερες εξετάσεις έχουμε αυθημερόν αποτελέσματα.
 6. Συνεχείς αυστηροί εσωτερικοί και εξωτερικοί ποιοτικοί έλεγχοι. ISO 9001

Στείλτε μας email Καλέστε μας